מדידת ההצלחה בעסקים קטנים

מדידת ההצלחה של עסקים קטנים אינה דומה למדידת ההצלחה של עסקים גדולים.

הישגים אשר נראים בעסקים הגדולים כמובנים מאליהם כגון תשלום שכר בזמן, מהווים הישג בעסקים קטנים.

המסמך להלן מפרט את אמות המידה להצלחה בעסקים קטנים.

אמות מידה (פרמטרים) הכרחיות

כל אמות המידה ההכרחיות צריכות להתקיים במקביל.

במידה ואחת מהן אינה מתקיימת, העסק אינו נחשב כהצלחה.

העסק משלם לבעליו שכר שנתי הדומה לשכר שהיה מקבל עבור תפקיד דומה בעבודתו כשכיר.
(למרות שבעל עסק עצמאי עובד יותר, קבלת הכנסה כשכיר תחשב הצלחה).

שרידות ואורך חיים – העסק מתקיים לפחות 5 שנים.

העסק אינו צובר הפסדים.

העסק איננו שוחק את שוויו. הוא מתוחזק ברמה טובה ומחדש ציוד ומשאבים.

אמות מידה שאינן הכרחיות

העסק גדל בהדרגה תוך שמירה על רמת הרווחיות הכללית.

העסק שומר על לקוחות קבועים במקביל לתוספת לקוחות חדשים.

העסק מגדיל את רמת הרווחיות באמצעות חסכון והתייעלות.

העסק צובר הון אשר יכול לשמש כבסיס לצמיחה והתרחבות.

אמות מידה להצלחה יתרה

העסק מגדיל רווחיות הנובעת מכניסה לתחומים רווחיים יותר.

העסק מהווה מודל לחיקוי והוא נתפס כמוביל בתחומו.

העסק מקבל פניות והזדמנויות עסקיות זורמות אליו.

העסק צומח באופן מהיר והופך לעסק בינוני.

דרישות  ההצלחה

אמות המידה להצלחה המפורטות בעמודים לעיל, מבוססות על בדיקה בדיעבד.

בד"כ נדרשת שנה לפחות כדי להחליט אם העסק אכן עומד בהן וניתן להגדיר אותו כעסק מצליח.

דרישות ההצלחה הינן הגדרות הכרחיות אשר ניתן למדוד אותן בכל יום ויום. כל סטייה מהן מעלה את העסק על מסלול החתחתים של ההפסד.

דרישה מס' 1 –   תקציב ההשקעה כולל את תקופת ההרצה והוא מוגדר במונחים של סכום ויום סיום ההשקעה.

שכר בעלים אשר איננו משולם בתקופת ההרצה, מתווסף לחישוב ההשקעה והכללים חלים עליו.

דרישה מס' 2 –   העסק מכסה את כל הוצאותיו, כולל תשלום שכר לבעליו, מתום תקופת ההרצה.

דרישה מס' 3 –   החזר ההשקעה משולם החל מתום תקופת ההרצה והוא גבוה יותר מסכום הפחת עבור ההשקעה.

דרישה מס' 4 –   העסק מרוויח כסף מיום סיום ההשקעה (הכוללת כאמור את תקופת ההרצה).

במקרים בהם בעל העסק רוצה להפעיל את הכלים לעיל, אחרי שהוא מפעיל את העסק תקופה ממושכת, עליו לקבוע תאריך יעד, לאסוף את כל התחייבויות העסק ולהגדיר אותן כהשקעה.

ניתן להגדיר תקופת הרצה קצרה, חדשה, הנמשכת בד"כ מספר חודשים ולבחון האם העסק עומד בתנאים לעיל בתום תקופת הרצה זו.

אין להימנע מהחלטות קשות אולם כמו בכל תחום מומלץ להתייעץ לפני שמחליטים לבצע שינויים מהותיים.